Badania naukowe
Projekty i publikacje
Konferencje naukowe
Szkolenia i seminaria
Konsultacje prawne
Monitoring legislacyjny
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Fundacja Instytut Sprawiedliwości jest niezależnym think-tankiem, organizacją non-profit działającą w sferze prawa publicznego. Ze względu na ekspercki charakter podejmowanych działań, Fundacja funkcjonuje jako instytut badawczy. FIS w ramach realizacji celów statutowych: prowadzi badania naukowe, przygotowuje analizy prawne, organizuje akcje informacyjne, konferencje i seminaria naukowe, przeprowadza monitoring legislacyjny. W ramach realizowanych projektów, Fundacja współpracuje z: ośrodkami naukowymi, administracją państwową (rządową i samorządową) oraz organizacjami pozarządowymi.

Cele Fundacji:
1) działalność w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości;
2) pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw;
3) wspieranie działań mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli, w tym proponowanie rozwiązań legislacyjnych mających przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa;
4) zapewnienie wsparcia dla funkcjonariuszy publicznych i służb mundurowych w zakresie realizacji ich zadań;
5) propagowanie postaw propaństwowych i prospołecznych;
6) działanie na rzecz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa;
7) wsparcie inicjatyw obywatelskich.

Cele Fundacji realizowane są poprzez:
1) organizowanie oraz przeprowadzenie akcji i przedsięwzięć informacyjnych;
2) organizowanie i zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych
3) finansowanie przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw związanych z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganiu przestępczości;
4) organizowanie lub zlecanie organizacji konferencji i seminariów;
5) zlecanie organizacji szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości;
6) zakupie wartości niematerialnych i prawnych;
7) zlecanie organizacji szkoleń funkcjonariuszy publicznych, których celem będzie podniesienie ich kwalifikacji;
8) organizowanie lub zlecanie organizacji konsultacji prawnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwami;
9) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju jak i za granicą w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji;
10) monitorowanie przepisów prawa oraz przygotowania analiz w celu polepszenia jakości systemu prawa.

Prezes Zarządu – Michał Bąkowski


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.